Informasjon

§ Arbeidsrett
§ Barnevernsrett
§ Bolig- og husleierett
§ Bygg- og entrepriserett
§ Eiendomsmegling
§ Ekspropriasjon- og bygningsrett
§ Erstatningsrett
§ Familie-, arv- og skifterett
§ Fast eiendomsrettsforhold
§ Forsikringsrett
§ Forvaltningsrett
§ Forbrukerrett
§ Gjeldsforhandling og konkurs
§ Inkasso
§ Kontraktsrett
§ Odelsrett
§ Panterett
§ Strafferett
§ Selskapsrett
§ Skatte- og avgiftsrett
§ Trygde- og sosialrett

Fri rettshjelp med behovsprøving og egenandel:

I en del saker kan du søke om behovsprøvd fri rettshjelp. Dette gjelder først og fremst i:

  • Ekteskaps- og familiesaker (saker om felleseieskifte/økonomisk oppgjør etter ugift samliv og saker om foreldreansvar/daglig omsorg og samværsrett)
  • Arbeidssaker i forbindelse med oppsigelse/avskjed
  • Oppsigelse i husleieforhold
  • Erstatning for personskade
  • I enkelte klagesaker om trygd Behovsprøving – hvor mye kan du tjene?

Hvor høy inntekt og formue du selv og eventuelt også ektefellen/samboeren din har, er avgjørende for om du kan få fri rettshjelp i disse sakene.

Har du ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet. Inntektsgrensen er 369 000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi.

Dersom søknaden gjelder en konflikt der ektefellen eller samboeren din er motpart, er det bare din egen økonomi som blir vurdert. Men har du fått ny samboer, blir din og din nye samboers inntekt vurdert sammen og må ikke overstige samlet bruttoinntekt på 369 000 kroner.

Først når advokatbistanden blir ansett for å være betydelig i forhold til den inntekten du har, kan det bli gitt dispensasjon fra disse inntektsgrensene.

Hvor mye må du betale selv?
Advokatene er pålagt å kreve inn en egenandel i disse sakene, og denne egenandelen kan bli innkrevd på forskudd. Tjener du mindre enn 100 000 kroner i året, slipper du likevel å betale egenandelen. Du skal heller ikke betale egenandel i saker der du får fri rettshjelp uavhengig av inntekt (uten behovsprøving).

For tiden er egenandelene følgende:

  • I saker som gjelder rådgivning utenfor rettssak (fritt rettsråd) utgjør egenandelen 1 040 kroner. Beløpet tilsvarer den offentlige timesatsen (salærsatsen) advokatene får i slike saker.
  • I saker som går for domstolene (fri sakførsel), skal du selv betale 25 prosent av kostnadene. Det er imidlertid satt et tak som innebærer at ingen skal betale mer enn 5 200 kroner i egenandel. Dette tilsvarer fem ganger salærsatsen.
  • For mer informasjon: www.frirettshjelp.no

Ordinær timepris kr. 2 900,- eks. mva.

Ektepakt kr. 6500,- inkl. mva
Fremtidsfullmakt kr. 4000,- inkl mva
Testament kr. 6500,- inkl mva
Oppgjørsoppdrag kr. 15000,- inkl mva
E-takst kr. 3125,- inkl mva

Illustrasjon: Siv-Grethe Bøhn Pettersen